Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2014

Zajímavosti

Socha F. L. Věka

Umělecké ztvárnění sochy F. L. Věka na dobrušským náměstí bylo svěřeno dobrušskému rodákovi, mladému akademickému sochaři Josefu Adámkovi. Jeho kumštýřský rod měl v Dobrušce hluboké kořeny. Již Josefův dědeček Alois byl místním řezbářem a tatínek Jindřich dosáhl v tomto oboru vysokého mistrovství. Zejména betlémy Jindřicha Adámka patří v tomto žánru k tomu nejlepšímu, co můžeme vidět. Detailní propracovanost figur ve spojení s promyšleně vyváženou kompozicí řadí Jindřicha Adámka i dnes k vrcholným osobnostem české betlemářské tvorby.

Josef žil uprostřed umění již od dětství, talent zdědil po předcích, a tak bylo jenom logické, že z něho také vyrostl umělec, v jeho případě sochař. K realizaci F. L. Věka přistoupil velmi zodpovědně. Vytvořil nejprve několik studií a model, až byl vybrán ten pravý, ten, jehož kamenná varianta stane na dobrušském náměstí. Protože šlo o románového hrdinu, nebyl vázán žádnou skutečnou historicky existující předlohou. Postava měla představovat stojícího mladého muže, v jehož ruce spatříme nezbytný atribut Hekův i Věkův – knihu. Zajímavá je hlava sochy, která má tak jemné rysy, jako by ani nešlo o muže. Není divu, jako model k hlavě Věkově posloužila hlava populární písňové textařky Hany Čihákové.

Když byla postava (či jak sochaři říkají – panák) v hrubých rysech hotova v ateliéru, nákladní auto ji převezlo na dobrušské náměstí, kde byla osazena na místo a dodělána. Mistr Adámek k tomu měl pomocníky, ale poslední úpravy byly vždy dílem jeho rukou. Ostatně, všechny dokončovací práce jsou zachyceny na filmových pásech tehdejších dobrušských amatérských filmařů.

Těsně před osazením podstavce sochy se objevila nenadálá překážka. Pod místem, kde měla stát, se zjistily pozůstatky starých pivovarských sklepů, takže by soše hrozilo propadnutí do země. Bylo nutno jednat rychle. Nejjednodušším řešením bylo podzemní dutinu zasypat a vytvořit tak pevné podloží pro kamenné dílo. Rozhodnuto – uděláno. Všechno spravilo několik nákladních aut stavebního odpadu, takže všechny další na případnou soustavu podzemních prostor pod náměstím se staly od této doby bezpředmětnými.

A pak konečně nastal ten slavný den, 30. září 1962, kdy bylo Adámkovo dílo slavnostně odhaleno. Jak je v takových případech obvyklé, řečnilo se, hrála muzika, pod dirigentskou taktovkou MUDr. Hirsche-Choltického zazpívaly Vlasty (tehdy ještě s Dobrošem) a vůbec bylo náramně veselo a hezky. Je o tom i film a mnoho fotografií. Dobrušské náměstí bylo obohaceno o nové sochařské dílo. A protože nešlo o konjunkturální politickou záležitost, věřme, že F. L. Věk bude tento prostor zdobit natrvalo. Od těch časů sleduje socha F. L. Věka pozorně dobrušské dějiny, které se odehrávají hlavně před ní, na hlavním náměstí. Přešel okolo ní bezpočet prvomájových průvodů, ale třeba i nelíčeně rozjásaný průvod studentů dobrušských škol na Majálesu 15. května 1966.

Slavná doba pro sochu nastala v listopadu a prosinci roku 1989. Tehdy se u ní ve dnech 24. a 25. listopadu zapalovaly svíčky na znamení protestu proti policajty zmlácené studentské demonstraci v Praze, 27. listopadu se zde konala třítisícová demonstrace na podporu požadavků Občanského fóra a po ní ještě další dvě 28. listopadu a 23. prosince. 25. prosince se pod vedením královéhradeckého biskupa Otčenáška konala u sochy F. L. Věka modlitba za československé vlastence.

Významné hudební osobnosti regionu

Dobruška

Augustin Šenkýř (1736 – 1796) byl hudební skladatel, varhaník, gambista a houslista, který se narodil v Dobrušce. Působil mimo jiné jako ředitel kůru v Emauzském klášteře v Praze.

František Vladislav Hek (1769 – 1847) byl dobrušský kupec, vlastenec, národní buditel a spisovatel. Kromě toho, že se jeho životopis stal předlohou slavného a zfilmovaného románu F. L. Věk Aloise Jiráska, byl také skladatelem. Dochovaly se jeho Pastorely nebo Missa Pastoralis.

Josef Jiří Novotný (1851 – 1907) se v Dobrušce stal sbormistrem pěveckých jednot Dobroš a Vlasta. Založil a dirigoval Filharmonické sdružení pro Dobrušku a okolí. Jako učitel vychoval řadu hudebníků a zasloužil se tak o kontinuitu regionální hudební tradice. Na sklonku života těžce onemocněl a téměř oslepl, přesto však dále aktivně řídil hudební život ve městě.

Radim Drejsl (1923 – 1953) byl vynikající hudební skladatel, dirigent a klavírista. Roku 1949 se ještě jako posluchač AMU stal uměleckým vedoucím Armádního uměleckého souboru. V nedožitých 30 letech umírá za velmi podivných a dodnes nevyjasněných okolností.

Opočno

Josef Vorel (1801 – 1874) se narodil v Opočně. Po absolvování gymnázia v Rychnově nad Kněžnou studoval filosofii a teologii v Praze. Byl knězem i skladatelem, ve své době spolupracoval s Karlem Jaromírem Erbenem, Josefem Jungmannem či Vojtěchem Nejedlým.

František Zdeněk Skuherský (1830 – 1892), hudební skladatel, pedagog a teoretik, syn Františka Aloise Skuherského, zakladatele opočenské nemocnice a lékaře knížete Colloredo-Mansfelda. Od roku 1866 byl ředitelem pražské varhanické školy.

Nové Město nad Metují

Jan Nepomuk Kafka (1819 – 1886)

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova

Na výšině nad městem směrem k Orlickým horám postavili naši předkové kostel zasvěcený svatému Duchu. Již samotné toto zasvěcení napovídá, že počátky kostela musíme hledat hluboko ve středověku, snad až v dobách, kdy byl náš kraj postupně osídlován a vznikaly zde první středověké osady. Vznik kostela svatého Ducha tedy zřejmě souvisí se samotnými počátky křesťanství v našem regionu.

Vlastní prvotní založení kostela je tedy velmi staré. Odborníci předpokládají, že se při něm uplatnil vliv cisterciáckého kláštera Svaté Pole (Sacer Campus), jenž stával až do svého zničení husity v roce 1421 v místech dnešní vesnice Klášter nad Dědinou. Svatopolský vliv naznačuje především samotné zasvěcení svatému Duchu. Kostel stál vedle důležité komunikace, která byla jednou z větví směřujících od Hradce Králové do Kladska. Z Dobrušky se cesta ubírala dnešním Valským údolím směrem k Dobřanům a dále přes Orlické hory. Založení kostela u jedné z hlavních regionálních komunikací bylo typické právě pro období středověké kolonizace, která probíhala i v našem kraji.

Samotné datum založení kostela svatého Ducha neznáme ovšem ani přibližně. Původní stavba byla pravděpodobně dřevěná a nepochybně mnohem menší než je dnešní. Nevíme, zda nám psaná historie zaznamenala všechny přestavby a stavební úpravy. Jak vypadal původní kostel, nevíme. Ještě před lety se historikové domnívali, že základy dnešní stavby jsou gotické, ale při posledních opravách, kdy byla obnovována celá omítka, se existence gotického zdiva kostela nepotvrdila. Spíše je pravděpodobné, že první kostelní stavba byla dřevěná.

V průběhu 16. století, kdy bylo dobrušské měšťanstvo na vrcholu svého hospodářského rozkvětu, došlo k velmi rozsáhlé přestavbě celého města. Zřejmým impulsem byl rozsáhlý požár, který v roce 1565 zničil podstatnou část městské zástavby. Kostel, který stál mimo město, požárem postižen zřejmě nebyl. Můžeme se však důvodně domnívat, že stará dřevěná stavba již věkem dosloužila a bylo jen otázkou času, kdy se její přestavba stane úplně nevyhnutelnou.

Jako při ostatní výstavbě v celém městě (tehdy také vyrostla reprezentativní budova radnice) nebyla skromnost a úspornost určujícím faktorem. Naopak, měšťané byli vedeni snahou o co nejvýstavnější architekturu, která by každému příchozímu jednoznačně sdělila, že město, do něhož přichází, není žádnou chudičkou vesničkou, ale sídlem sebevědomých a bohatých lidí. Všechny stavby, včetně kostela svatého Ducha, byly postaveny v tehdy moderním nádherném renesančním slohu.

A tak od poloviny 16. století na odedávna krajinně exponovaném místě vyrostla kamenná stavba, do daleka zářící svou bílou fasádou. Dodnes můžeme jen tiše obdivovat neobyčejný cit neznámých architektů a stavitelů, s nímž dokázali skloubit novou stavbu s měkkými křivkami vrcholků Orlických hor v pozadí. Mimořádná harmonie s krajinou vyniká nejen při pohledu k horám, ale je charakteristická pro jakýkoli pohled na kostel. Až minulé století svými necitlivými obilními sily a výškovými budovami nových panelových sídlišť dokázalo znehodnotit vysokou estetickou působivost této stavby. Nedílnou součástí areálu kostela svatého Ducha je i hranolovitá budova zvonice s cibulovitou bání a lucernou z r. 1686. Okna kostela jsou zdobena vitráží, střecha lodě a zvonice je pokryta dřevěným šindelem, materiálem typickým pro drobné sakrální stavby. Západní stranu kostela zdobí zachované barokní dveře. Ke zvonici byl až do druhé poloviny minulého století přilepen ještě malý přízemní přístavek, sloužící až do konce století osmnáctého jako příbytek poustevníka. Ještě ve století dvacátém zde však bydlel městský hrobník s celou svojí rodinou.

Kostel byl v minulosti mnohokrát opravován. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel v polovině 18. století a poslední opravy se uskutečnily v 70. letech 20. století. Při nich byla stavbě plně vrácena její původní renesanční tvář. Po staletích tak znovu kostelík svatého Ducha zdobí okolní podorlickou krajinu, aby připomínal stavitelský um a především nevšední estetické cítění svých dávných tvůrců.

««      Skrýt